1. Uczestnictwo w zajęciach w Szkole Tańca i Baletu „Anna” jest równoczesne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem poniższego regulaminu.
 2. Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu w wymiarze 60 min; nie ma możliwości uczęszczania na zajęcia 1 x w tygodniu.
 3. Organizacja roku dotycząca dni wolnych od nauki prowadzona jest w oparciu o zarządzenia odpowiednich organów administracji państwowej regulujących pracę w roku szkolnym i przebiega analogicznie jak we wszystkich szkołach publicznych.
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły jest uiszczenie opłat za nauczanie. Opłata za uczestnictwo w zajęciach wynosi 180 zł za każdy miesiąc.
 5. Opłata za zajęcia jednorazowe wynosi 30 zł.
 6. Obowiązek płacenia za naukę rozpoczyna się w miesiącu, w którym uczeń rozpoczyna naukę w szkole.
 7. Obowiązek płacenia ustaje również po miesiącu, w którym uczeń przestaje uczęszczać do szkoły. Warunkiem jest powiadomieniem Szkołę o rezygnacji z zajęć.
 8. Termin wpłaty za dany miesiąc upływa z dniem 10 (dziesiątego) każdego miesiąca.Konto bankowe szkoły:
  Szkoła Tańca i Baletu „Anna” Anna Kudyba
  Ul. Św. Mikołaja 12
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  Idea Bank S.A.
  Nr konta: 71 1950 0001 2006 0024 5026 0001
 9. Nieopłacenie w terminie do 15 (piętnastego) każdego miesiąca, powoduje brak możliwości uczestnictwa w zajęciach tanecznych naszej szkoły.
 10. Nieobecność ucznia na zajęciach Szkoły nie skutkuje obniżeniem opłaty za zajęcia.
 11. Szkoła ma prawo skreślić ucznia z listy uczniów  w przypadku naruszenia przez ucznia zasad kultury i zasad współżycia w odniesieniu do pedagogów i kolegów.
 12. Rodzic/Opiekun dziecka uczęszczającego na zajęcia wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego dziecka na potrzeby promocji Szkoły Tańca i Baletu „Anna”; do publikacji zdjęć, filmów z zajęć i pokazów organizowanych przez Szkołę Tańca i Baletu „Anna”.
UWAGA:

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z przydatnymi informacjami (w zakładce zapisy).