REGULAMIN:

 

 1. Uczestnictwo w zajęciach w Szkole Tańca i Baletu „Anna” jest równoczesne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem poniższego regulaminu.
 2. Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu w wymiarze 55 min; nie ma możliwości uczęszczania na zajęcia 1 x w tygodniu.
 3. Organizacja roku dotycząca dni wolnych od nauki prowadzona jest w oparciu o zarządzenia odpowiednich organów administracji państwowej regulujących pracę w roku szkolnym i przebiega analogicznie jak we wszystkich szkołach publicznych.
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły jest uiszczenie opłat za nauczanie. Opłata za uczestnictwo w zajęciach wynosi 250 zł za każdy miesiąc.
 5. Opłata za zajęcia jednorazowe wynosi 50 zł.
 6. Obowiązek płacenia za naukę rozpoczyna się w miesiącu poprzedzającym naukę w szkole.
 7. Obowiązek płacenia ustaje po miesiącu, w którym uczeń przestaje uczęszczać do szkoły. Warunkiem jest powiadomieniem Szkołę o rezygnacji z zajęć przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca.
 8. Każdy Uczestnik ma obowiązek uiścić opłatę z góry przed zajęciami. Opłata płatna do 25 dnia poprzedzającego miesiąca (np. do 25 września opłacacie Państwo zajęcia w październiku).
 9. Dane do przelewu:
  Szkoła Tańca i Baletu „Anna” Anna Kudyba
  Ul. Św. Mikołaja 12
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  mBank
  92 1140 2004 0000 3102 8160 7506
 10. Uwaga! Prosimy o dokonywanie przelewów z wyprzedzeniem. W tym wypadku decyduje data wpływu na konto Szkoły, a nie data wpłaty.
 11. Uczestnik bez opłaconych zajęć nie zostanie wpuszczony na salę.
 12. Zapisanie się na zajęcia i wcześniejsze opłacenie gwarantuje miejsce w grupie. Opłacenie zajęć jednorazowych (próbnych) nie gwarantuje miejsca w grupie.
 13.  Szkoła nie zwraca pieniędzy za zajęcia, jeśli uczeń nie uczestniczył w nich z własnej winy nawet jeśli powiadomił wcześniej o nieobecności (m.in. z powodu: choroby, zmiany planu innych zajęć, wyjazdu itp.). Uczestnik nie ma możliwości odrabiania tych zajęć w innym terminie lub w innej grupie. Niewykorzystane zajęcia przepadają.
 14. Szkoła ma prawo skreślić ucznia z listy uczniów  w przypadku naruszenia przez ucznia zasad kultury i zasad współżycia w odniesieniu do pedagogów i kolegów.
 15. Rodzic/Opiekun dziecka uczęszczającego na zajęcia wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego dziecka na potrzeby promocji Szkoły Tańca i Baletu „Anna”; do publikacji zdjęć, filmów z zajęć i pokazów organizowanych przez Szkołę Tańca i Baletu „Anna”.
 16. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z przydatnymi informacjami (w zakładce zapisy).

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Rodzica/Opiekuna prawnego i Ucznia podanych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie: imię, nazwisko ucznia, e-mail, telefon kontaktowy Rodzica/Opiekuna obejmujące następujące operacje: zbieranie, utrwalenie, porządkowanie, organizowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, tworzenie kopii zapasowych, modyfikowanie, ujawnienie poprzez rozpowszechnienie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowywanie, niszczenie, usuwanie, w celu organizacji zajęć tanecznych, występach oraz w celach informacyjnych, statystycznych i archiwalnych Administratora Danych Osobowych. 3. Administratorem danych osobowych jest Anna Kudyba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Szkoła Tańca i Baletu „Anna”, ul. Świętego Mikołaja 12, NIP: 782-230-32-27
4. W celu organizacji zajęć tanecznych Administrator danych osobowych zbiera następujące dane osobowe: Imię i nazwisko ucznia, e-mail, telefon kontaktowy. Rodzic/Opiekun prawny oświadcza, iż na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych został poinformowany iż:
a) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO);
b) wyrażona zgoda, może zostać cofnięta w dowolnym czasie, jednakże jej cofnięcie może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach;
c) odbiorcami danych osobowych udostępnionych Szkole Tańca i Baletu „Anna” będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów;
d) pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z umową na świadczenie usług zajęć tanecznych oraz związanych z archiwizacją dokumentów;
e) przysługują mu uprawnienia, które może realizować względem Administratora Danych Osobowych, tj. prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
f) podanie danych osobowych dla celów zorganizowania zajęć tanecznych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udział w zajęciach tanecznych.
5.Strony zgodnie potwierdzają, iż Rodzin/Opiekun prawny zobowiązany jest do informowania o każdej zmianie danych teleadresowych niezbędnych do kontaktu.
6. Uzyskanie dodatkowych informacji możliwe jest po przez kontakt telefoniczny 695537250